Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Domu Kultury
im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mdkprzasnysz.pl

Treść strony

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (WE) /dalej rozporządzenie ogólne/ informuję, iż: 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury im. St. Ostoi - Kotkowskiego w Przasnyszu , z siedzibą przy ul. 3 Maja 16, tel.: 29 752 32 20, 
 • Kontakt w sprawie polityki ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail : iod@mdkprzasnysz.pl
 •  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania obowiązków publicznych wynikające w szczególności z ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
 • Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO.
 • Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą również w związku z wykonaniem umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust 1 lit b RODO.
 • W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa jak również inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich / organizacji międzynarodowych. 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych. 
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 • W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
 • W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanej przez Pana/Panią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymborski
  data wytworzenia: 2021-12-20
 • opublikował: Tomasz Szymborski
  data publikacji: 2021-12-20 08:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8187
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-20 08:42:39